Condicions generals de venda d'entrades i accés

Els termes i condicions que a continuació s'indiquen regulen les condicions de venda d'entrades per a l’AI and Music Festival promogut i organitzat per la mercantil ADVANCED MUSIC, S.L. (l'Organizació) el domicili social de la qual es troba al carrer Zamora 45-47 6º1º, 08005 de Barcelona i correu electrònic sonar@sonar.es, i proveïda de C.I.F B-66699216, que figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 45234, foli 49, fulla B 481219, Inscripció 1ª. L'adquisició de l'entrada representa l'acceptació de les següents condicions:

1. Tipus d'entrada

Entrada 1 Dia: Vàlida per accedir a totes les activitats d’AI and Music Festival durant el dia 28 d’octubre al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona). No inclou l’entrada al concert inaugural del dia 27 d’octubre a l’Auditori.
Entrada general anticipada: 20€ + despeses de gestió
Entrada general a taquilles: 25€
Entrada estudiant anticipada: 15 + despeses de gestió
Entrada estudiant a taquilles: 20€
Entrada concert inaugural a L’Auditori: 15€ / 18€ + despeses de gestió
 

2 Adquisició d'entrades

2.1. Les despeses de gestió no estan incloses al preu de les entrades, excepte a les taquilles del festival. Cada venedor aplica les seves pròpies despeses de gestió. En cas de cancel·lació total o parcial, d’AI and Music Festival (excepte per causes fortuïtes i/o de força major i/o qualsevol altra que, estant més enllà del seu control, recomanés per raons de seguretat, prudència i/o risc per a tercers, la cancel·lació del Festival, íntegrament) es retornarà el preu de les entrades, quedant excloses de la devolució les despeses de gestió aplicades pels diferents canals de venda.
2.2. Les entrades només podran ser adquirides en punts de venda expressament autoritzats per l'Organització i un cop adquirida, no serà canviada ni retornat el seu import, excepte en els casos de cancel·lació d’AI and Music Festival. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l'Organització a privar al seu portador de l'accés a la zona de concerts i activitats.
2.3. L'Organització no es fa responsable de les entrades que no s'hagin adquirit en els punts de venda oficials.
2.4. Una vegada realitzada la compra no s’admeten canvis.

2.5. L’entrada haurà de ser impresa per vostè mateix (Servei Print @ Home). L’Organització adverteix expressament que les entrades anticipades no podran ser recollides a taquilla. 
2.6. L'Organització adverteix que té implementat procediments tècnics capaços de detectar qualsevol entrada fotocopiada o falsificada. L'Organització tindrà dret a denegar l'accés al recinte del portador de l'entrada en cas de detectar qualsevol anomalia en la mateixa. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l'eina d'impressió a casa serà perseguida conforme a la legislació vigent, incloent responsabilitats de tipus penal.
 

3. Accessos

Totes les activitats se celebraran sense distància social, es podran presenciar els shows a peu dret i estarà permès el ball en tots els recintes.

Seguint el protocol del Procicat, la mascareta serà obligatòria en tots els espais, excepte en les àrees de restauració en el moment de la consumició.

L’accés es realitzarà prèvia presentació del passaport Covid UE que demostri estar vacunat amb la pauta completa, haver-se realitzat un test d’antígens (48h abans d’accedir al festival) o test PCR (72h abans) amb resultat negatiu, o bé haver-se recuperat de la infecció en els últims 6 mesos.

Per qüestions d'aforament segons protocol Covid, pot haver-hi limitacions puntuals per accedir a algun escenari o espai en concret.
 

4. Dret d'admissió

En aplicació de l' establert a l'article 10 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i a l'article 50 del Dret 112/2010, del 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives a Catalunya, l'Organització en la seva condició d'organitzadora d’AI and Music Festival estableix les següents Condicions d'Admissió:
4.1. L'Organització es reserva el dret d'admissió d'aquelles persones que racionalment es pugui presumir que vagin a implicar una situació de risc i especialment al posseïdor d'una entrada en cas de detectar en la mateixa qualsevol anomalia o falsificació. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l'entrada serà perseguida conforme a la legislació vigent.
4.2. Per motius de seguretat no estarà permès entrar als recintes d’AI and Music Festival amb maletes i bosses grans, motxilles grans, monopatins, càmeres professionals, menjar i beguda. Sí serà possible accedir amb bosses o motxilles petites i cascos de moto. Altres objectes amb els que no està permès accedir als recintes del festival són: aerosols, drones, punters làser, pals selfie i objectes afilats. Els assistents podran ser registrats conforme a la legislació vigent, no permetent-se l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos per l'Organització o prohibits per la normativa.
4.3. No està permès accedir al recinte de d’AI and Music Festival amb menjar o beguda.
4.4. Qualsevol assistent, fins i tot un cop hagi accedit al recinte, podrà ser expulsat sense dret a cap reemborsament, per contravenir les indicacions del personal d'Organització d’AI and Music Festival, per causar aldarulls, portar o consumir drogues, o per estats d'intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment i en tot cas de les seves pròpies accions i omissions que poguessin causar a tercers o danys a les coses.
 

5. Menors d'Edat

5.1. Els menors d'edat compresos entre els 16 i els 17 anys d'edat podran accedir als recintes d’AI and Music Festival, quedant en tot cas prohibit el consum d'alcohol i tabac i podent procedir a l'expulsió del menor que infringeixi aquestes prohibicions. L'Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar el document nacional d'identitat o passaport que acreditin l'edat de l'assistent a l'entrada del recinte o posteriorment dins del mateix.
5.2. Els menors de 16 anys podran accedir als recintes d’AI and Music Festival, sempre que estiguin acompanyats del seu progenitor o tutor legal *. Els progenitors o tutors hauran d'omplir la present "carta d'autorització i responsabilitat d'accés de menors" i portar-la amb sí mateix en tot moment. L'Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar la mencionada carta d'autorització en qualsevol moment.
*Els menors a partir de 7 anys hauran de pagar entrada.
 

6. Prohibició d'ús de les entrades amb fins publicitaris

La possessió de l'entrada no dóna dret a utilitzar-la amb fins publicitaris, de màrqueting o promoció. El seu ús indegut obligarà a l'anunciant i/o usuari no autoritzats a fer efectiu el pagament d'una sanció equivalent a mil vegades el preu de l'entrada de més import de l'esdeveniment, sense prejudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix, l'entrada detectada que infringeixi aquesta prohibició podrà ser requisada quedant anul·lada amb caràcter immediat
 

7. Condicions particulars de venda

Es poden veure les condicions particulars de la compra a aquest enllaç: Link-Stubhub
 

8. Alteració o suspensió del festival

8.1. L'Organització es reserva en qualsevol moment el dret d'alterar, modificar o suspendre el programa d’AI and Music Festival.
8.2. L'Organització realitzarà els seus millors esforços per evitar les incomoditats que la modificació o suspensió del programa d’AI and Music Festival pugui suposar mitjançant, per exemple, la reestructuració dels horaris d'actuació.
8.3. La cancel·lació, total o parcial, d’AI and Music Festival per causes fortuïtes i/o de força major i/o qualsevol altra que, estant més enllà del seu control, recomanés per raons de seguretat, prudència i/o risc per a tercers, la cancel·lació del Festival, no donaran lloc a la devolució de l'import de l'entrada, reservant-se l'organització el dret a modificar o alterar el programa, en el suposat de que algun artista cancel·lés la seva actuació de forma unilateral.
 

9. Drets de propietat intel·lectual i imatge

9.1. Queden reservats els drets d'imatge i propietat intel·lectual derivats, directa o indirectament, de les presentacions artístiques o de qualsevol altre índole que tinguin lloc amb motiu de la celebració d’AI and Music Festival quedant terminalment prohibida la captació, filmació o gravació d'imatges o sons sense la prèvia autorització escrita de l'organitzador.
9.2. El públic assistent consent la seva aparició a imatges preses per qualsevol tipus de mitjà per a la seva posterior difusió informativa, promocional i/o comercial d’AI and Music Festival i n’autoritza el seu ús. Les imatges poden aparèixer a qualsevol mitjà i suport en tot el món i de forma indefinida.
 

10. Fulls de reclamacions

L'Organitzador tindrà fulls de reclamacions a disposició del públic d’AI and Music Festival als llocs previstos per les normatives vigents en cas que les sol·licitin.
 

11. Privacitat i protecció de dades

Les dades de caràcter personal dels usuaris d'aquesta pàgina web, seran tractats de conformitat amb la Política de Privacitat i la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 

12. Reserva legal

L'Organització estarà legitimada per prendre les mesures legals, tant civils com penals que estimi oportunes contra els causants de qualsevol intent d'estafa, violació i/o danys causats a l'Organització, directa o indirectament.
 

13. Legislació aplicable i tribunals competents

Aquestes condicions es regularan per la legislació espanyola que resulti d'aplicació. Quan la legislació aplicable permeti a les parts escollir fur, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre el coneixement de les divergències que es poguessin derivar de la interpretació o aplicació d'aquestes condicions als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona sense perjudici dels drets del consumidor que podrà reclamar davant els tribunals del seu domicili.